Liên kết website :[ Đăng ngày: 16/04/2013 ]
Quản trị quan hệ công chúng : Sách chuyên khảo / Lưu Văn Nghiêm biên soạn. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011. - 479 tr ; 21 cm

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới nên việc sử dụng tư liệu nước ngoài là có tác dụng tích cực cho sự phát triển ngành dịch vụ Quan hệ công chúng của nước ta.

Quan hệ công chúng mới hình thành và phát triển trong những năm gần đây, tuy nhiên còn nhiều bất cập. Do vậy việc nghiên cứu và đào tạo chuyên nghiệp quan hệ công chúng ở nước ta hiện còn là cấp thiết. tập sách này nghiên cứu bản chất, quy luật hoạt động, phương pháp kỹ thuật và công cụ của quan hệ công chúng cũng như mối quan hệ giữa công chúng với các hoạt động khác trong tổ chức và ngoài xã hội.

MỤC LỤC:

Chương I: Bản chất quan hệ công chúng

Chương II: Cơ sở lý thuyết về quan hệ công chúng

Chương III: Nghiên cứu về quan hệ công chúng

Chương IV: Công chúng và công luận

Chương V: Quan hệ công chúng và pháp luật

Chương VI: phương pháp kỹ thuật thực hiện mục tiêu QHCC quảng cáo – thông báo & xuất bản

Chương VII: Phương pháp kỹ thuật thực hiện mục tiêu QHCC tổ chức sự kiện – công nghệ

Chương VIII: Kênh truyền thông và các phương tiện thông tin đại chúng

Chương IX: Khủng hoảng và sự tín nhiệm

Chương X: chiến dịch quan hệ công chúng

Chương XI: Đạo đức và trách nhiệm quan hệ công chúng

Chương XII: Các trào lưu QHCC

Môn loại: 659.2 / QU105TR

SĐKCB: VN.035682, M.155284, M.155285, M.155286
CÁC TIN KHÁC