Liên kết website :[ Đăng ngày: 13/12/2021 ]

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng tủ sách, thư viện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khuyến khích thói quen đọc sạch, rèn luyện thể dục, thể thao (TDTT) nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phát triển các câu lạc bộ sở thích đáp ứng nhu cầu và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công chức, viên chức, công nhân lao động (CCVCCNLĐ).

 

 Công nhân đọc sách sau giờ làm việc

Cùng với đó triển khai nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình trong CCVCCNLĐ trong đó có điểm sinh hoạt văn hóa, văn hóa đọc và các hoạt động văn hóa trực tuyến khác.

Đây là những nội dung ngành thư viện đề xuất nhằm chung tay cùng xây dựng và nâng cao môi trường văn hóa góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong CCVCCNLĐ, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa giai đoạn 2021 - 2026 trong Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Với nhận thức xây dựng đời sống văn hóa trong CCVCCNLĐ là một bộ phận quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của CCVCCNLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026 với 6 nội dung phối hợp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư¬ớc về văn hóa, thể thao và du lịch trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về xây dựng nếp sống văn minh; tổ chức hiệu quả hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của CCVCCNLĐ…

Chương trình phối hợp sẽ được cụ thể hóa bằng các kế hoạch, xác định mục tiêu cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp với từng địa phương, ngành nghề, đối tượng đặc thù bảo đảm thực hiện có hiệu quả, thiết thực. Bên cạnh viết đề xuất cá giải pháp phát huy các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển thiết chế văn hóa; hai bên nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các cơ chế chính sách nhằm tọa điều kiện về thời gian, kinh phí, địa điểm để CCVCCNLĐ được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch một cách thực chất…

 

 Công nhân lao động Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam tìm hiểu sách,
báo tại thư viện của công ty (Ảnh trên Moc.gov.vn)

Phương Linh

http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/

CÁC TIN KHÁC