Liên kết website :


[ Đăng ngày: 20/12/2017 ]

Từ Cách mạng Tháng Tám đến Toàn quốc kháng chiến - Tư liệu và suy nghĩ / Cao Tự Thanh tuyển chọn, chỉnh lý và giới thiệu. Tập 2. - TP.Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2015. - 910 tr ; 24 cm

Cung cấp một cái nhìn cụ thể, chân thực và có hệ thống về các sự kiện lịch sử ở Việt Nam trong giai đoạn từ Cách mạng Tháng Tám đến Toàn quôc kháng chiến

Số phân loại: 959.7032 / T550C

Số ĐKCB: VV.010126, TCL.001272

-----------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định toàn quốc kháng chiến của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Huy Động, Trần Hậu Hạnh chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 228 tr. ; 21 cm

Giới thiệu khái quát về nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ trước nguy cơ bị diệt vong. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và tiếp tục vận dụng bài học về lãnh đạo toàn quốc kháng chiến của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

Số phân loại:  324.25970709 / QU528Đ

Số ĐKCB: M.177103, M.177104, M.177105, M.177106, VN.041313

-----------------------------------------------------------------------------------------

Công tác tư tưởng - văn hóa trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam / Đinh Xuân Dũng chủ biên, biên soạn; Phạm Hoa...[và những người khác] biên soạn. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2016. - 603 tr. ; 21 cm

Tổng kết một số thành tựu và kinh nghiệm công tác tư tưởng - văn hoá trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Định hướng cơ bản, nhiệm vụ chủ yếu và những giải pháp lớn nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác này trong thời kỳ mới cũng như vấn đề nuôi dưỡng giá trị văn hoá trong nhân cách ngườii chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam; Các bài viết về văn hóa - văn nghệ và đời sống bộ đội

Số phân loại:   355.109597 / C455T

Số ĐKCB: M.209815, M.209816, M.209817, M.209818, VN.048211

-----------------------------------------------------------------------------------------

Phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội nhân dân Việt Nam / Đỗ Văn Dạo. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 199 tr. ; 21 cm

Tập trung luận giải một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao; phân tích những kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao trong lịch sử dân tộc và ở một số nước; khái quát hóa tình hình phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao ở Việt Nam từ năm 1994 đến nay; phân tích thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao; dự báo xu hướng phát triển đến năm 2020 và những quan điểm, giải pháp phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội nhân dân Việt Nam

Số phân loại:  355.209597 / PH110TR

Số ĐKCB: M.205912, M.205913, M.205914, M.205915, VN.047508

-----------------------------------------------------------------------------------------

Quân đội nhân dân Việt Nam : Truyền thống và hiện đại / Phan Ngọc Liên, Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Minh Đức, Bùi Thị Thu Hà biên soạn và tuyển chọn. - Hà Nội : Khoa học Xã hội Hà Nội, 2014. - 779 tr. ; 21 cm

Hợp tuyển các công trình khoa học về học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng ta về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Truyền thống anh hùng của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, quá trình hình thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam...Học tập, giáo dục truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với thế hệ trẻ

Số phân loại:  355.009597 / QU121Đ

Số ĐKCB: M.197652, VV.010391

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tìm hiểu Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) - Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam / Quang Minh hệ thống. - Hà Nội : Lao động, 2015. - 431 tr .; 28 cm

Tìm hiểu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, chế độ chính sách với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng. Các quy định về tổ chức hoạt động trong quân đội, giải quyết tố cáo thi hành án dân sự trong Quân đội nhân dân, khen thưởng xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, hướng dẫn thực hiện quy chế khu vực biên giới đất liền

Số phân loại:  343.597 / T310H

Số ĐKCB: M.192954, VT.006450

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tìm hiểu 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân những chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành / Tài Thành, Vũ Thanh sưu tầm và tuyển chọn. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2014. - 399 tr. ; 27 cm

Giới thiệu những chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam, những chiến công lẫy lừng của quân đội ta trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc...

Số phân loại:  355.009597 / T310H

Số ĐKCB: VT.006174

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng / Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Anh Minh sưu tầm biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014. - 419 tr ; 27 cm

Giới thiệu một số bài viết của các nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, chiến sĩ về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng

Số phân loại: 355.0092 / CH500T

Số ĐKCB: VT.005774

-----------------------------------------------------------------------------------------

Những trận đánh lịch sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam / Cơ Long sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2013. - 497 tr : hình ảnh ; 27 cm

Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết phân tích về những trận đánh lịch sử của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, giúp thế hệ trẻ thêm hiểu và yêu mảnh đất mà mình đang sống, mảnh đất thấm đẫm mồ hôi và xương máu của bao lớp thế hệ cha anh

Số phân loại: 355.009597 / NH556TR

Số ĐKCB: VT.005224

-----------------------------------------------------------------------------------------

Phát triển bản chất giai cấp công nhân của sĩ quan cấp phân đội quân đội nhân dân Việt Nam trong sự biến đổi cơ cấu xã hội giai cấp hiện nay / Lưu Ngọc Khải. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2012. - 194 tr. ; 20 cm

Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc phát triển bản chất giai cấp công nhân của sĩ quan cấp phân đội quân đội nhân dân Việt nam trong sự biến đổi xã hội hiện nay; những định hướng và giải pháp nhằm phát triển bản chất giai cấp công nhân của sĩ quan quân đội

Số phân loại:  355.209597 / PH110TR

Số ĐKCB: M.154551, M.154552, M.154553, VN.035471

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đại tướng Võ Nguyên Giáp những dấu ấn thời gian / Nguyễn Trung Kiên... [và những người khác] sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2015. - 391 tr. : ảnh ; 27 cm

Một số bài nói và viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về xây dựng lực lượng vũ trang, nghệ thuật quân sự, kinh nghiệm kháng chiến và ý nghĩa lịch sử. Những bài nói và viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về xây dựng đất nước. Nhật lệnh, điện, thư của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Những chuyện kể về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Số phân loại:  959.704092 / Đ103T

Số ĐKCB: M.194584, M.194585, VT.006511

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những chiến công chấn động địa cầu / Lê Trung Kiên ... [và những người khác] biên soạn. - Hà Nội : Thời đại, 2014. - 439 tr. : ảnh ; 27cm

Giới thiệu về truyền thống quê hương, gia đình đã thúc đẩy lòng yêu nước của người trí thức trẻ, người xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng. Người tổng kết những kinh nghiệm kháng chiến có giá trị và ý nghĩa lịch sử to lớn đối với cách mạng Việt Nam

Số phân loại:  959.704092 / Đ103T

Số ĐKCB: VT.006019

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bác Hồ với các tướng lĩnh / Kim Dung, Ngọc Anh tuyển chọn biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2014. - 298 tr. ; 19 cm

Khắc họa một số nét về cuộc đời và sự nghiệp của 23 vị tướng Việt Nam đã được Bác Hồ bồi dưỡng đào tạo, trưởng thành và những tình cảm chân thành của họ đối với Bác Hồ kính yêu

Số phân loại:  959.704092 / B101H

Số ĐKCB: M.177433, M.177434, M.177435, M.177436, VN.041396

-----------------------------------------------------------------------------------------

CÁC TIN KHÁC