Liên kết website :


[ Đăng ngày: 17/05/2020 ]

  Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của "sửa đổi lối làm việc" / Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến, Nguyễn Thị Bình sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2017. - 255 tr ;24 cm

    Trình bày nội dung, hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử của tác phẩm "sửa đổi lối làm việc", một số bài viết về nội dung tác phẩm sửa đổi lối làm việc và một số chuyện kể về phong cách làm việc của Hồ Chí Minh

Số phân loại:  335.4346 / Y600NGH

Số ĐKCB: M.217995, M.217996,VV.012078
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

   Việt Nam đẹp nhất tên Người / Khánh Linh tuyển chọn. - Hà Nội : Lao động, 2017. - 257 tr ;21 cm.

     Tóm tắt: Tuyển tập các câu chuyện kể về tình cảm đặc biệt của Bác Hồ nhân dân thân yêu khi đất nước còn bị chia cắt đồng thời cũng viết về tấm gương đạo đức của Bác Hồ luôn quan tâm đến nhân dân, tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, gần gũi với mọi tầng lớp quần chúng nhân dân

  Số phân loại:  959.7042092 / V308N

  Số ĐKCB: M.226716, M.226717, M.226718, M.226719, VN.052095
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  155 Câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân Việt Nam / Mai Quang Phấn, Trần Văn Kim, Chu Văn Khánh, Đào Quỳnh Hoa sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2017. - 103 tr ;15 cm

     Tóm tắt: Giới thiệu những quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội nhân dân…

  Số phân loại:   355.009597 / M458TR

  Số ĐKCB: M.224871, M.224872, M.224873, M.224874, VN.051877


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời / Nguyễn Văn Dương... [và những người khác] sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 2017. - 204 tr ;ảnh ;21 cm. - (Bác Hồ với thế hệ trẻ)

     Tóm tắt: Giới thiệu tấm gương ham học hỏi - Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các phương pháp học để có hiểu quả cao nhất của Người

  Số phân loại:     959.704092 / B101H

  Số ĐKCB: M.224387, M.224388, M.224389, M.224390,VN.051750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

   Bác Hồ của chúng ta / Sơn Quỳnh sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Dân trí, 2017. - 138 tr ;21 cm

     Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết về tư tưởng, tâm hồn, phong cách, phẩm chất đạo đức và một số hoạt động cách mạng nổi bật của Bác Hồ

  Số phân loại:      959.704092 / B101H

  Số ĐKCB: M.221795, M.221796, M.221797, M.221798, VN.050834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bác Hồ viết tài liệu tuyệt đối bí mật. - Hà Nội : Thanh niên, 2018. - 219 tr ;ảnh ;21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tóm tắt tiểu sử của chủ tịch Hồ Chí Minh, quá trình viết di chúc và công bố bản di chúc của Người, giá trị ý nghĩa và sự trường tồn của bản di chúc

  Số phân loại:        959.704092 / B101H

  Số ĐKCB: M.230210, M.230211, M.230212, M.230213, VN.053005


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bác Hồ với gương sáng về tiết kiệm / Vũ Kỳ...[và những người khác]; Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2018. - 211 tr ;19 cm

     Tóm tắt: Những câu chuyện nhỏ về đức tính giản dị, tiết kiệm của Bác Hồ. Những bài học nhẹ nhàng giản dị nhưng sâu sắc của bác

  Số phân loại:         170.92 / B101H

   Số ĐKCB: M.227345, M.227346, M.227347, VN.052262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Chăm lo lợi ích, hạnh phúc và phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh / Phạm Thị Thinh...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2019. - 172 tr ;19 cm

  Tóm tắt: Chọn lọc 12 bài viết của các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ thêm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương trong việc chăm lo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

 Số phân loại: 335.4346 / CH114L

Số ĐKCB: M.235673, M.235674, M.235675, M.235676, VN.054310


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Chuyện kể Bác Hồ - Những năm tháng hoạt động của Bác Hồ ở nước ngoài (1911-1941) / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2018. - 219 tr ;19 cm

     Tóm tắt: Giới thiệu những mẩu chuyện về Bác Hồ trong 30 năm ở nước ngoài, bắt đầu từ mùa hè năm 1911 Người rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước cho đến lúc trở về tổ quốc vào mùa xuân năm 1941

  Số phân loại: 959.704092 / CH527K

  Số ĐKCB: M.227330, M.227331, M.227332, VN.052257-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam / Nguyễn Trọng Nghĩa. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2019. - 414 tr ;21 cm

     Tóm tắt: Phân tích, làm rõ bối cảnh lịch sử, kết quả thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 50 năm qua về giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giáo dục, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau và đoàn kết quốc tế. Xác định yêu cầu, định hướng nội dung, biện pháp tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phù hợp với tình hình mới

  Số phân loại: 335.4346 / D300CH

  Số ĐKCB: M.237035, M.237036, M.237037, M.237038, VN.054562


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Góp phần tìm hiểu di sản đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh / Lê Thị Thu Hồng. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 642 tr ;21 cm

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong các tác phẩm lý luận đặc sắc. Nêu những luận điểm, tác phẩm, bài viết về đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh

  Số phân loại: 335.4346 / G434PH

  Số ĐKCB: M.237502,VN.054856


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hồ Chí Minh - Sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật / Nguyễn Thanh Tú. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2019. - 319 tr ;21 cm

     Tóm tắt: Khảo sát quan niệm của Bác Hồ về chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phản ánh và sáng tạo của văn nghệ để thấy được trong cuộc sống và hoạt động cách mạng đầy huyền thoại của Người hình thành những nguyên tác độc đáo, đặc sắc: cuộc sống hóa nghệ thuật và nghệ thuật hóa cuộc sống

  Số phân loại: 959.704092 / H450CH

  Số ĐKCB: M.237462, M.237463, M.237464, M.237465, VN.054866


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hồ Chí Minh các tác phẩm chọn lọc về hòa bình, dân chủ và bình đẳng giới : Sách tham khảo / Nguyễn Đài Trang sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 303 tr ;21 cm

     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những thông điệp và điện văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Mỹ, các cường quốc khác và Liên Hợp Quốc. Đồng thời, tác giả tuyển chọn và giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của Bác về hòa bình, dân chủ và bình đẳng giới

  Số phân loại: 335.4346 /  H450CH

  Số ĐKCB: VN.054821


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức khoẻ và những giải pháp nâng cao sức khoẻ hiện nay / Trương Quốc Uyên. - Hà Nội : Thể thao và Du lịch, 2019. - 252 tr ;ảnh ;21 cm

     Tóm tắt: Trình bày quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bản chất, nội dung và vai trò của sức khoẻ, rèn luyện, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ và những giải pháp nâng cao sức khoẻ, thể chất người Việt Nam dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh; giới thiệu một số bài viết về quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và nền thể dục thể thao Việt Nam

  Số phân loại: 613.7 / QU105Đ

  Số ĐKCB: M.237165, M.237166, M.237167, M.237168, VN.054579


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) : 50 years of implementing President Ho Chi Minh's testament (1969-2019). - Hà Nội : Thông Tấn, 2019. - 277 tr ;chân dung, tranh ảnh (1 phần màu) ;25 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một văn kiện có ý nghĩa về lịch sử, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc. Bằng những hình ảnh sinh động, phong phú, cuốn sách tập trung giới thiệu những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực phấn đấu

  Số phân loại: 335.4346 / N114M

  Số ĐKCB: M.237374, VV.013813


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Những tên gọi, bí danh, bút danh của chủ tịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Tình...[ và những người khác] biên soạn. - Xuất bản lần thứ 5, có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 167 tr ;15 cm

     Tóm tắt: Giới thiệu 174 tên gọi, bí danh, bút danh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng trong thời kỳ hoạt động bí mật, viết báo và những thông tin cần thiết xung quanh mỗi tên gọi của người

  Số phân loại: 959.704092

  Số ĐKCB: M.235798 M.235799 M.235800 M.235801 VN.054347  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Trường học của Bác / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2018. - 215 tr ;19 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện về tư tưởng đạo đức của Bác Hồ viết về mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử linh hoạt, có tình có lý của Bác Hồ với mọi người trong đời sống hàng ngày

 Số phân loại: 170 / TR561H

 Số ĐKCB: M.230240, M.230241, M.230242, M.230243, VN.053017


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Đường cách mệnh - Giá trị lý luận và thực tiễn / Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Minh Khoa chủ biên; Đinh Bá Âu... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 374tr ;21 cm

     Tóm tắt: Tập hợp gần 30 bài viết đề cập đến hoàn cảnh ra đời và nội dung cơ bản của tác phẩm đường cách mệnh; những giá trị to lớn của tác phẩm đường cách mệnh đối với công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay

  Số phân loại: 335.4346 / Đ561C

  Số ĐKCB: M.230130, M.230131, M.230132, M.230133, VN.052986


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh / Lê Khánh Sơn sưu tầm và biên soạn. - In lần thứ 4. - Hà Nội : Dân trí, 2018. - 283 tr ;19 cm

     Tóm tắt: Tập hợp các bài hồi kí của một số tác giả người nước ngoài ghi lại những tình cảm, kỉ niệm về Bác Hồ trong những lần được gặp Bác, sống và làm việc cạnh Bác...

  Số phân loại: 959.704092 / M458GI

  Số ĐKCB: M.230238, M.230239, VN.053015-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ngày Bác trở về (1941-1969) / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2018. - 218 tr ;19 cm

     Tóm tắt: Những câu chuyện về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Bác Hồ từ 1941 – 1969

  Số phân loại: 959.704092 / NG112B

  Số ĐKCB: M.227352, M.227353, M.227387, VN.052246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

   Những câu chuyện nhỏ - bài học lớn từ Bác Hồ / Đoàn Huyền Trang sưu tầm. - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 227 tr ;ảnh ;21 cm

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện như: Bác Hồ với thời gian, Từ đôi dép đến chiếc ô tô, Câu chuyện Bác bỏ thuốc lá... kể về đạo đức, lối sống giản dị, tiết kiệm, những sinh hoạt bình dị của Bác trong cuộc sống hằng ngày. Qua đó, chúng ta sẽ hiểu, học hỏi được những bài học vô cùng ý nghĩa, sẽ càng thấm thía hơn lời dạy của Người

  Số phân loại: 959.704092 / NH556C

  Số ĐKCB: M.227453, M.227454, M.227455, VN.052300


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CÁC TIN KHÁC