Liên kết website :


[ Đăng ngày: 28/04/2020 ]

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

    Lịch sử Quân giải phóng miền Nam Việt Nam trên chiến trường B2 (1961 - 1976) / Hồ Sơn Đài, Hồ Sơn Diệp biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 374 tr ; 24 cm

    
Nội dung sách đi sâu tái hiện có hệ thống và toàn diện quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam trên chiến trường B2 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây là một công trình khoa học có giá trị trong việc góp phần tổng kết lịch sử kháng chiến của miền Nam nói chung và của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam trên chiến trường B2 nói riêng với mong muốn cung cấp cho bạn đọc, các nhà nghiên cứu một nguồn sử liệu quý, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau


Số phân loại: 959.704332 / L302S

Số ĐKCB: VV.011344

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

    Sự lãnh đạo của Đảng và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong đấu tranh giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975) / Nguyễn Hòa tuyển chọn, biên soạn. - Thanh Hóa : Nxb.Thanh Hóa, 2015. - 414 tr ; 27 cm

    Giới thiệu những hội nghị, nghị quyết, điện, thư của bộ Chính trị, ban chấp hành trung ương Đảng và quân ủy Trung ương chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam. Những chiến dịch, trận đánh tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Những vấn đề căn bản trong chỉ đạo chiến lược của Đảng và nghệ thuật quân sự Việt NamSố phân loại: 959.7043 / S550L

Số ĐKCB: M.194406, VT.006357

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

    Biệt động Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945 - 1975) / Nguyễn Đức Hùng. - TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2016. - 439 tr : ảnh, bảng ; 21 cm

    Giới thiệu lịch sử 30 năm xây dựng và những chiến thắng vẻ vang của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (1945 - 1975). Trình bày kinh nghiệm xây dựng lực lượng và tổ chức chiến đấu của đội Biệt động trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Số phân loại:  959.704 / B308Đ

Số ĐKCB: M.210342, M.210343, VN.048382


-----------------------------------------------------------------------------------------

 

    Xuân 1975 - Bản hùng ca toàn thắng / Phạm Hồng Cư...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 480 tr ; 24 cm

    
Tập hợp các bài viết ca ngợi truyền thống anh dũng, quật cường, sáng tạo, tinh thần xả thân chiến đấu và ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc, quân đội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong chiến dịch mùa xuân 1975

    Số phân loại: 959.7043 / X502M

    Số ĐKCB: VV.011353-----------------------------------------------------------------------------------------

 

    Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015. - 822 tr ; 30 cm

    
Tập hợp hơn 100 bài viết, bài tham luận tập trung làm rõ các nội dung cơ bản: Đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của toàn thể dân tộc Việt Nam; sự phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tinh thần chiến đấu quả cảm, sáng tạo của nhân dân và lực lượng vũ trang; vai trò của hậu phương lớn miền Bắc và sự ủng hộ của quốc tế dành cho Việt Nam...


Số phân loại: 959.7043 / Đ103TH

Số ĐKCB: M.197690, VT.006370

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

    Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1961 - 1975) : Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Biên. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018. - 319 tr : ảnh ; 24 cm

    
Trình bày sự ra đời, phát triển, đặc điểm, vai trò, đóng góp của Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và những hồi ký, bài viết của các cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam

Số phân loại: 959.7043 / B105T

Số ĐKCB: M.231553, M.231554, M.231555, M.231556, VV.013340

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

    Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước (1954 -1975) / Nguyễn Thị Hạnh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 183 tr ; 21 cm

    Sách giúp bạn tìm hiểu: cơ sở hình thành phong trào đấu tranh của nhân dân Pháp ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; phong trào đấu tranh của nhân dân Pháp ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Pháp ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

    Số phân loại: 959.7043 / NH121D

    Số ĐKCB: M.235727, M.235728, M.235729, M.235730, VN.054324

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

    Đại thắng mùa xuân năm 1975 - Sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam / Giàng Seo Phử chủ biên; Vũ Hữu Hoạt sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2015. - 629 tr : ảnh ; 24 cm

    
Giới thiệu một số văn kiện của Đảng chỉ đạo tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975; Sức mạnh đoàn kết của các dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những tấm gương người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Số phân loại: 959.7043 / Đ103TH

Số ĐKCB: VV.010372-----------------------------------------------------------------------------------------

 

    Cẩm nang pháp luật về quan hệ lao động / Phan Thị Ánh Tuyết; Nguyễn Thị Lan Anh đồng chủ biên; Phan Thị Chiên, Vũ Thị Thiện Thanh biên soạn. - Hà Nội : Lao Động, 2018. - 481 tr ; 21 cm

    Giới thiệu các văn bản pháp luật về lao động, về công đoàn cùng những quy định và hướng dẫn mới nhất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam....

    Số phân loại: 344.59701 / C120N

    Số ĐKCB: M.232770, M.232771, M.232772, M.232773, VN.053514-----------------------------------------------------------------------------------------

 

    Sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam / Vũ Minh Tiến chủ biên; Hoàng Thanh Xuân... [và những người khác] biên soạn. - Hà Nội : Lao động, 2018. - 322 tr : bảng ; 21 cm

    
Giới thiệu tổng quan nghiên cứu về khung sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam; khái niệm, đặc điểm, đặc trưng xã hội, vị thế và nhu cầu của lao động yếu thế ở Việt Nam; Những nhân tố ảnh hưởng đến sinh kế bền vững và hệ thống tiêu chí đánh giá sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam hiện nay...

Số phân loại: 338.9597 / S312K

Số ĐKCB: M.232827, M.232828, M.232829, VN.053509

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

    Cẩm nang Luật lao động và kỹ năng sống cho công nhân. - Hà Nội : Từ điển Bách khoa, 2013. - 108 tr ; 17 cm

    
Cẩm nang bao gồm hai phần chính: Luật lao động 2012 và Kỹ năng sống nhằm nâng cao nhận thức về quyển và trách nhiệm của công nhân liên quan đến Luật Lao động và trang bị hiểu biết và thực hành những kỹ năng sống

    Số phân loại: 344.59701 / C120N

    Số ĐKCB: VN.051316-----------------------------------------------------------------------------------------

 

    Nâng cao vai trò của công đoàn trong việc thực hiện quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên và người lao động / Nguyễn Thị Lan Anh, Vũ Kim Thanh biên soạn. - Hà Nội : Lao động, 2018. - 331 tr ; 21 cm

    Tập hợp các bài viết nâng cao vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động; đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn; thực hiện một số văn bản của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc chỉ đạo thực hiện quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao độngSố phân loại: 344.59701 / N122C

Số ĐKCB: M.222571, M.222572, M.222573, M.222574, VN.051198
 

CÁC TIN KHÁC