Liên kết website :


[ Đăng ngày: 23/01/2024 ]
Với phương châm “đi trước mở đường”, năm 2023 đã ghi dấu sự nỗ lực của ngành tuyên giáo (TG) tỉnh; trong đó có công tác chuyển đổi số (CĐS), cũng như ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn... để bảo đảm “trên, dưới đồng lòng”, “dọc, ngang thông suốt”, tạo đồng thuận trong xã hội; không để “khoảng trống” cho các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá.
Đổi mới tuyên truyền thời 4.0
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về CĐS tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy đã chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện CĐS trong công tác TG với các mục tiêu và giải pháp cụ thể, đồng thời luôn quan tâm đến công tác định hướng thông tin tuyên truyền về mục tiêu, kết quả CĐS trong toàn tỉnh. Trong đó, BTG Tỉnh ủy chú trọng quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức ngành TG về vai trò, tầm quan trọng, xu thế tất yếu của CĐS đối với công tác TG trong tình hình mới; xác định đổi mới hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số là giải pháp quan trọng trong đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, là công cụ tăng cường kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu trong ngành TG.
 
 
 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia

Nổi bật nhất trong công tác CĐS của BTG Tỉnh ủy năm 2023 là tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Cuộc thi đã được triển khai sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, thu hút đông đảo các đối tượng tham gia.
Trong năm 2023, BTG Tỉnh ủy đã số hóa các loại tài liệu như báo cáo, nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh từ Đại hội V đến Đại hội XI và các loại tài liệu lịch sử Đảng. Các cuộc họp, hội nghị của ngành TG đều sử dụng tài liệu điện tử mã QR-Code và chú trọng hình thức trực tuyến. BTG Tỉnh ủy cũng vận hành có hiệu quả trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy trên internet, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là kênh thông tin chính thống của Đảng bộ tỉnh trên môi trường mạng; cung cấp thông tin nhanh, kịp thời, có định hướng của Tỉnh ủy đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân về các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.
Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng BTG Tỉnh ủy, cho biết thông qua hội thi đã góp phần tuyên truyền nghị quyết của Đảng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, học tập, tìm hiểu sâu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, các chương trình hành động và kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chủ động, đổi mới, sáng tạo
Bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết, năm 2023, đánh dấu ngành TG tỉnh liên tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, phương thức, phương pháp làm việc; bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao khả năng dự báo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; xác định chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành.
Cụ thể, BTG Tỉnh ủy tiếp tục chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền…
Nổi bật, sau 3 năm phát động phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo” nhằm nâng cao chất lượng công tác TG từ tỉnh đến cơ sở; toàn ngành đã có gần 80 mô hình hay, cách làm hiệu quả ở các lĩnh vực như công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dư luận xã hội; công tác tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại; công tác khoa giáo và tổng hợp.
 
 
 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức hội nghị giới thiệu về hành trình phủ xanh của đất nước Singapore và quán triệt, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển cây xanh và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, từ điểm cầu cấp tỉnh đến điểm cầu các huyện, thị, thành phố; các xã, phường, thị trấn trong tỉnh

“Thời gian tới, ngành TG sẽ tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình hay, cách làm hiệu quả đã triển khai trong thời gian qua; đồng thời rà soát, lựa chọn tên gọi, xây dựng tiêu chí từng mô hình trên từng lĩnh vực cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các mô hình hay, cách làm hiệu quả”, bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết.
Song song đó, BTG Tỉnh ủy còn tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. BTG Tỉnh ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã chủ động, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng. Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tăng cường trách nhiệm và sự chủ động của các thành viên, nhóm chuyên gia, tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35, các cơ quan chức năng, báo chí, cán bộ, đảng viên trong việc đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh cũng như tham gia đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ tin giả, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng.
Với vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, ngành TG tỉnh đã, đang tiếp tục chủ động, sáng tạo để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng Bình Dương thành đô thị thông minh, hiện đại, đáng sống và nghĩa tình.

THU THẢO
Nguồn trích: https://www.baobinhduong.vn

CÁC TIN KHÁC