Liên kết website :[ Đăng ngày: 03/08/2016 ]

Từ Cách mạng Tháng Tám đến Toàn quốc kháng chiến - Tư liệu và suy nghĩ / Cao Tự Thanh tuyển chọn, chỉnh lý và giới thiệu. Tập 2. - TP.Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2015. - 910 tr. ; 24 cm

Cung cấp một cái nhìn cụ thể, chân thực và có hệ thống về các sự kiện lịch sử ở Việt Nam trong giai đoạn từ Cách mạng Tháng Tám đến Toàn quôc kháng chiến

Số phân loại: 959.7032 / T550C

Số ĐKCB: VV.010126, TCL.001272

-----------------------------------------------------------------------------------------

50 năm văn học Việt Nam sau Cách mạng Tháng 8. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 1996. - 366 tr. ; 19 cm

Tập hợp những bài phát biểu, báo cáo, tham luận tại hội thảo "50 năm văn học Việt Nam sau Cách mạng Tháng 8". Nội dung chính đề cập đến diện mạo, hướng tiếp cận; văn học và chiến tranh Cách mạng; những vấn đề thi pháp thể loại

Số phân loại: 895.922334 / N114M

Số ĐKCB: VN.033294

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chủ tịch Hồ Chí Minh và tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong Tuyên ngôn độc lập / Quý Lâm tuyển chọn và hệ thống. - Hà Nội : Hồng Đức, 2015. - 402 tr. ; 27 cm

Giới thiệu toàn văn Tuyên ngôn độc lập 2 - 9 -1945; tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua một số bài viết, thư gửi, diễn văn và lời kêu gọi sau ngày Tuyên ngôn độc lập đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I; các bài diễn văn lời kêu gọi, thư gửi, bài viết của Bác nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9...

Số phân loại: 335.4346 / CH500T

Số ĐKCB: M.192972, VT.006463

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bản tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh / Vũ Đình Quyền tuyển chọn và hệ thống. - Hà Nội : Hồng Đức, 2015. - 400 tr. : hình ảnh ; 27 cm

Giới thiệu toàn văn Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, một số bức ảnh lịch sử tiêu biểu liên quan đến ngày tuyên ngôn độc lập và những bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam

Số phân loại: 959.704 / B105T

Số ĐKCB: M.192826, M.192827, VT.006399

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các hiến pháp Việt Nam (1946, 1959, 1980, 1992, 2013). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015. - 247 tr. ; 21 cm

Giới thiệu nội dung bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945, Hiến pháp Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 và một số nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp Việt Nam năm 1992

Số phân loại: 342.59702 / T527NG

Số ĐKCB: M.186540, M.186541, M.186542, M.186543, VN.043647

-----------------------------------------------------------------------------------------

Từ Cách mạng Tháng tám 1945 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 / Lường Thị Lan sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2015. - 199 tr. ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước)


Giới thiệu những chủ trương, chính sách của Đảng, tinh thần chiến đấu của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược, và tập hợp những câu chuyện đặc sắc liên quan đến quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn này

Số phân loại: 959.704 / T550C

Số ĐKCB: M.184710, M.184711, M.184712, VN.043297

-----------------------------------------------------------------------------------------

Những cội nguồn của cách mạng tháng Tám / Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khoan chủ biên. - Hà Nội : Thanh niên, 2015. - 299 tr. ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước)

Khái quát quá trình hình thành, diễn biến, phát triển của cách mạng tháng Tám năm 1945 và các bài viết của nhà lãnh đạo trong và ngoài nước về cách mạng tháng Tám

Số phân loại: 959.7032 / NH556C

Số ĐKCB: M.184930, M.184931, M.184932, VN.043352


-----------------------------------------------------------------------------------------

Cách mạng tháng Tám những giờ phút lịch sử / Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khoan chủ biên. - Hà Nội : Thanh niên, 2015. - 299 tr. ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước)

Những cơ sở hình thành và diễn biễn của cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. Hồi ký và nhân chứng về những tháng ngày lịch sử

Số phân loại: 959.7032 / C102M

Số ĐKCB: M.184689, M.184690, M.184692, VN.043292


-----------------------------------------------------------------------------------------

Cách mạng tháng tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa : Sách tham khảo / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung biên soạn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2015. - 241 tr. ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước)

Trình bày những sự kiện lịch sử trọng đại trước và trong tổng khởi nghĩa, cách mạng tháng tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Số phân loại: 959.7032 / C102M

Số ĐKCB: M.184683, M.184684, VN.043290

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 1945 / Trần Thị Ngân sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2013. - 60 tr. : ảnh ; 20 cm. - (Bộ sách kể chuyện lịch sử qua ảnh tư liệu)

Thông qua một số hình ảnh tư liệu tái hiện lại một cách sinh động các diễn biến của Cách mạng tháng Tám 1945 và lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Số phân loại: 959.7032 / C102M

Số ĐKCB: M.179046, M.179048, M.179049, VN.041650

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập / Vũ Kim Yến sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2015. - 195 tr. : hình ảnh ; 21 cm

Giới thiệu quá trình chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về các sự kiện lịch sử hào hùng đó của dân tộc và những bài viết, bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa, sức sống trường tồn của bản tuyên ngôn độc lập

Số phân loại: 959.704 / S550R

Số ĐKCB: M.184725, M.184727, M.184728, VN.043301

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cách mạng tháng tám - Một sự kiện vĩ đại của thế kỷ XX / Lê Mậu Hãn, Trịnh Thúc Huỳnh người dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 521 tr. ; 21 cm

Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc ta. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở đầu thời kỳ tan rã không gì cứu vãn nổi của chủ nghĩa thực dân cũ, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa Đế quốc và giải phóng dân tộc. Với thắng lợi của cách mạng tháng Tám “chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Nội dung cuốn sách bao gồm một số bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học trong và ngoài nước đăng trên các sách, báo và tạp chí khoa học, được sắp xếp theo chủ đề kết hợp với diễn tiến sự kiện.

Số phân loại: 959.704 / C102M

Số ĐKCB: M.034219, M.058278, VN.015259

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cách mạng tháng tám trong tiến trình lịch sử dân tộc. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 372 tr. ; 21 cm

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền về tay nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Với Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta đã thoát khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, tự quyết định vận mệnh của mình, làm chủ bản thân, làm chủ đất nước.

Cuốn sách đã tái hiện một cách sinh động quá trình đấu tranh giành chính quyền đầy gian lao, thử thách của nhân dân ta. Ngoài việc trình bày sáng rõ quá trình diễn biến, tính chất, đặc điểm của cuộc cách mạng, các tác giả còn luận giải, đúc kết được những bài học lịch sử quý báu, vai trò của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, của Mặt trận Việt Minh, của khối đại đoàn kết dân tộc, của các trung tâm khởi nghĩa Hà Nội, Huế, Sài Gòn…Đặc biệt các tác giả còn tập trung thể hiện rõ tầm vóc, ý nghĩa to lớn của cách mạng Tháng Tám đối với tiến trình lịch sử dân tộc nói riêng, phong trào giải phóng dân tộc nói chung.

Số phân loại: 959.7032 / C102M

Số ĐKCB: VN.015260

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh : Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại / Nguyễn Tiến Dũng... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011. - 407 tr. ; 24 cm

Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lập quốc vĩ đại, chứa đựng những những tư tưởng triết học, chính trị, pháp luật đặc sắc. Những tư tưởng đó không chỉ góp phần khai sinh ra Nhà nước Việt Nam mới mà còn góp phần định hướng cho sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay nhằm giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Cuốn sách với 37 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học được tuyển chọn tại Hội thảo khoa học với chủ đề Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại. Đây là những kết quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Cuốn sách gồm ba phần chính:

Phần I: Những tư tưởng triết học, chính trị đặc sắc về quyền con người và quyền dân tộc trong Tuyên ngôn Độc lập.

Phần II: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn Độc lập

Phần III: Tuyên ngôn Độc lập đối với cách mạng Việt Nam

Số phân loại: 335.4346 / T527NG

Số ĐKCB: M.138626, VV.006434

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nhớ về mùa thu tháng tám : Tuyển hồi ký cách mạng. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2005. - 398 tr. ; 21cm

Mùa thu năm 1945, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành tổng khởi nghĩa thành công, đập tan xiềng xích nô lệ ngót 80 năm của chế độ thực dân cũ. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do trong lịch sử dân tộc.

Tập sách gồm một phần hồi ức của 16 tác giả là những cán bộ cách mạng lão thành đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia hoặc chứng kiến cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra ở Thủ đô Hà Nội, Sài Gòn và các vùng miền Tổ quốc. Với một cuộc cách mạng “Trời long, đất lở” lật nhào ách đô hộ của đế quốc, thực dân hàng trăm năm và ngai vàng vua chúa phong kiến ngự trị hàng nghìn năm, lập nên chế độ cộng hòa, dân chủ để thấy rõ hơn sự lãnh đạo tài tình của Đảng, tính chất nhân dân sâu sắc, sự phong phú, đa dạng của sự kiện lịch sử vĩ đại này.

Số phân loại: 895.922803 / NH460V

Số ĐKCB: M.070658, M.070660, VN.015876

-----------------------------------------------------------------------------------------

CÁC TIN KHÁC