Liên kết website :[ Đăng ngày: 14/05/2023 ]
Thực hiện Quyết định số 572/QĐ-SVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Bình Dương xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023

CÁC TIN KHÁC