Liên kết website :


[ Đăng ngày: 26/02/2024 ]
Năm 2024, các cấp Hội Nông dân (ND) trong tỉnh thi đua lập thành tích, tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Xác định mục tiêu, nhiệm vụ

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”, Hội ND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước và xác định các cấp hội cần tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Từ đó, hội đã xây dựng các nội dung chỉ tiêu giao ước thi đua giữa Hội ND các huyện, thị, thành phố năm 2024 với những nội dung nhằm mang lại hiệu quả trong phong trào ND, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp, Hội ND tỉnh đã đề ra chỉ tiêu 100% cán bộ hội chuyên trách cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố, cán bộ chủ chốt cơ sở và chi hội trưởng sẽ được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng vận động quần chúng. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, toàn hội đẩy mạnh công tác tổ chức, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho ít nhất 1.000 hội viên; 100% ND sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi được tập huấn kỹ năng SXKD và tiếp cận các chính sách nông nghiệp của tỉnh.

 
Đại diện Hội Nông đân các huyện, thị, thành phố ký cam kết thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thi đua

Tiếp tục phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng phong trào “ND thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, các cấp hội sẽ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, ND tham gia xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả, thành lập hợp tác xã và tổ hợp tác. Bên cạnh đó, Hội ND các huyện, thị, thành phố vận động thành lập ít nhất 1 hợp tác xã hoặc 1 cửa hàng nông sản an toàn; tăng cường bảo vệ môi trường và vì sức khỏe cộng đồng với 100% hộ hội viên ND SXKD giỏi đăng ký cam kết SXKD nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm. Không những vậy, Hội ND các cấp tích cực tham mưu và tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền với ND; đồng thời, đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp sinh hoạt hội theo hướng linh hoạt, thiết thực để thành lập các chi, tổ hội ND nghề nghiệp.

Phát động các phong trào thi đua sôi nổi

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Hội ND tỉnh đã quán triệt Hội ND các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa sâu rộng ở các cấp hội và hội viên, ND. Mặt khác, hội quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ các cấp hội; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của hội trong năm 2024.

Ông Đỗ Ngọc Huy, Chủ tịch Hội ND tỉnh, cho biết: “Hội ND các huyện, thị, thành phố xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên; bám sát với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và của hội để bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đạt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Ngoài ra, Hội ND các cấp phối hợp tổ chức thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch do Trung ương Hội ND Việt Nam và Hội ND tỉnh giao năm 2024; triển khai thực hiện các chương trình, đề án được phê duyệt và thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp với chính quyền, các sở, ngành có liên quan trong năm 2024”.

Để thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện tốt công tác hội và phong trào ND, Hội ND các huyện, thị, thành phố và Chi hội ND tỷ phú đã ký cam kết hoàn thành những nội dung, chương trình, kế hoạch và chỉ tiêu thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Căn cứ vào nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2024, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh quyết định giao chỉ tiêu thi đua cụ thể cho Hội ND các huyện, thị, thành phố và Chi hội ND tỷ phú tổ chức triển khai thực hiện. Với sự đoàn kết và nỗ lực của toàn hội thực hiện công tác sẽ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Đỗ Ngọc Huy, Chủ tịch Hội ND tỉnh, cho biết: “Hội ND các địa phương trong tỉnh xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên; bám sát với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và của hội để bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đạt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

KIM TUYẾN
Nguồn trích: https://www.baobinhduong.vn
CÁC TIN KHÁC